Контакт

Милка Васиљевић, пројект менаџер
milkavasiljevic31@gmail.com 
+381 62 276 515

Реализатор пројекта у Србији:

Основна школа "Димитрије Туцовић"
Сердара Мићића 5, Чајетина
ostucovic@gmail.com
osdimitrijetucovic.edu.rs
+381 31 3831 268

Партнери у реализацији пројекта:

Удружење грађана Златиборски круг
Слободана Пенезића 31, Чајетина
zkrug@mts.rs
zlatiborskikrug.org.rs
+381 31 3831 709

Основна школа за образовање
ученика са сметњама у развоју
"Миодраг В. Матић"

Драгише Лапчевића 1, Ужице
specijalnaskola@mts.rs 
mvmatic.edu.rs/
+381 31 563 690